Aito Support Tietosuojalauseke

1. Rekisterinpitäjä

Aito Support Oy
Posti- ja käyntiosoite: Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
Puh: 0306363840

2. Tietosuojavastaava

Tietosuoja-asioissa yhteydenotot pyydetään sähköpostitse lähettämään osoitteeseen aitosupport@aitosupport.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Aito Support Oy:n ja asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen ja asiakkaan suostumukseen. Lisäksi henkilötietoja käsitellään viranomaisen määräämän tehtävän hoitamiseksi, laissa säädettyjen velvollisuuksien noudattamiseksi sekä oikeutetun edun toteuttamista varten.

Rekisteriin talletettuja henkilötietoja käsitellään seuraavia käyttötarkoituksia varten:

- Asiakassuhteen hoitaminen, seuranta ja kehittäminen, asiakassuhteeseen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen

- Asiakkaan maksukäyttäytymisen ja työtilausten seuraaminen

- Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttäminen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin pääasialliset tiedot riippuen onko henkilöasiakas vai yritysasiakas.

Yritys
Y-tunnus
Henkilötunnus
Henkilön nimi
Henkilön osoitetieto
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisena tietolähteenä toimii Asiakas itse ja Yrityksen osalta yrityksen yhteyshenkilö. Tietoja voidaan kerätä myös viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriotteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

6. Tietojen säilyttämisajat

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset sitä edellyttävät.

Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa sitä, kun niden säilyttäminen on tullut tarpeettomaksi.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Aito Support Oy:n käytössä.

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Aito Support Oy:llä on sopimuksia tiettyjen palveluntarjoajien kanssa, jotka osana tarjoamaansa palvelua voivat käsitellä henkilötietoja puolestamme. Palveluntarjoajien kanssa on tehty asianmukaiset sopimukset henkilötietojen asiamukaisen käsittelyn varmistamiseksi myös näissä tilanteissa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, sopimuksellinen asia tai palveluntuottaminen henkilölle estä tietojen poistamista.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Ainoastaan Rekisterinpitäjällä tai sen lukuun toimivalla Aito Support Oy:n henkilökuntaan kuuluvalla tai Rekisterinpitäjän toimeksiannosta toimivalla datan käsittelyyn osallisella palveluntarjoajalla, on pääsy rekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin Aito Support Oy:n myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti.

Aito Support Oy huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.

10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on talletettu. Tämä pyyntö voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Oikeuden käyttö on maksutonta. Asiakkaalla on oikeus pyytää oikaisemaan häntä koskeva virheellinen tieto. Liäksi asiakkaalla on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein. Siltä osin, kun asiakas on toimittanut itse meille tietoja, asiakkaalla on oikeus saada tällaiset tiedot koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Toimivaltainen valvontaviranomainen asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn liittysä asioissa on Tietosuojavaltuutetun toimisto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, puh. 029 566 6700, tietosuoja@om.fi.

11. Evästeet ja sivuston käytön tilastointi

Aito Supportin verkkopalveluissa käytetään evästeita (eng. cookies). Evästeet ovat internetpalvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla.

Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin.

Lisätietoja

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Aito Supportiin kirjallisesti osoitteeseen aitosupport@aitosupport.fi.

Klarnan tietosuojalauseke

Käytämme Klarnaa kaupan ostotapahtuman (check-out) tarjoajana. Tämä tarkoittaa sitä, että saatamme siirtää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, kun kaupan ostotapahtuma on ladattu, jotta Klarna voi hallinnoida ostostasi. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti.